IMOS Sapphire Lens แข็งแกร่ง ทนทานยื่งกว่า

เลนส์กระจก Sapphire ความแข็งแรงระดับ 9H ทนทาน

ปกป้องขั้นสูงสุด โดยไม่สูญเสียคุณภาพ ไม่สะท้อนแสงแฟลช

ภาพถ่ายและวิดีโอยังคงคุณภาพเช่นเดิม ซึ่งวัสดุ Sapphire

ผ่านการรับรองจากหน่วยงานสากลอย่าง GIA ,GIC และ EAG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *